SAYFA DÜZENİ

A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 3 cm), satır aralığı tek, paragraf öncesi ve sonrası 6nk, paragraf başı girintisi yok, makale sayfa sayısı max. 25 sayfa olmalıdır.

FONT AİLESİ

Yazı tipi: Palatino Linotype, ana başlıklar 11, metin 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Her çalışma sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşmalıdır;

BAŞLIK

Makale başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır. Makalenin başlığının hemen altında İngilizce başlığına da yer verilmelidir.

ÖZ

Makalenin amacını, kapsamını, yöntemini ve sonuçlarını açık ve kısa bir şekilde yansıtmalı ve 150 kelimeyi geçmemelidir. Öz bölümünün hemen altında Abstract bölümüne yer verilmelidir.

ANAHTAR KELİMELER

Makalenin bütünlüğünü yansıtan en az 3 en çok 5 anahtar kelime belirlenmelidir. Anahtar Kelimeler bölümünün hemen altında Keywords bölümüne yer verilmelidir.

GİRİŞ

Giriş kısmı, makale konusunun kurumsal temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel literatür içerisindeki yeri, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçlarını içermelidir.

YÖNTEM

Yöntem kısmında, araştırmanın türü, evren ve örneklem, veri toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri analizi yöntemi ve sınırlılıkları detaylandırılmalıdır.

BULGULAR

Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen bulgular literatür ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır. Sonuç kısmında tartışmalar ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır. Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır.

KAYNAKÇA

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir.

EKLER

Ek olarak verilecek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır.

TABLO ve ŞEKİLLER

Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir.

TABLOLAR

Tablo başlıkları tablo üstünde olmalıdır.

Tablolar metin genişliğinde ve iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalıdır.

Tablo başlıkları ve metin 10 Punto olmalıdır.

Tablo ve Numarası Koyu ve numarasından sonra nokta konulmalıdır. Örn. Tablo 1. Tablo Başlığı

ŞEKİLLER

Şekil başlıkları ise şekil altında gösterilmelidir.

Şekiller çizildikten sonra dizgi aşamasında kaymaları engellemek için gruplandırılmalıdır.

Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto olmalıdır.

Şekil ve Numarası Koyu ve numarasından sonra nokta konulmalıdır. Örn. Şekil 1. Şekil Başlığı

KAYNAKÇA ve ALINTI GÖSTERİM  ÖRNEKLERİ

KİTAP

Kaynakça Gösterimi: Çil Koçyiğit, S. (2011). Hastane İşletmelerinde Finansal Performans Ölçümü Ve Türkiye Özel Hastaneler Uygulaması (2. Basım). Ankara: Gazi Kitabevi.
Alıntı Gösterimi: (Çil Koçyiğit, 2011: 18)

KİTAPTA BÖLÜM

Kaynakça Gösterimi: Çil Koçyiğit, S., Güngör Tanç, Ş. ve Yanık, S. S. (2016). Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara Yönelik İlke Kararı” ve İlgili Denetçi Raporlarının Türkiye Denetim Standartları Açısından Değerlendirilmesi. Çalıyurt, K. (Ed.). Prof. Dr. Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe ve Finansta Güncel Konular 2016 içinde (ss. 254-267) Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası.
Alıntı Gösterimi: (Çil Koçyiğit vd., 2016: 255)

ÇEVİRİ KİTAP

Kaynakça Gösterimi: Porter, J. (2015). Otel İşletmeciliği. Alatlı, A. (Çev.).  Ankara: Nobel Yayıncılık.
Alıntı Gösterimi: (Porter, 2015: 312)

TEK YAZARLI MAKALE

Kaynakça Gösterimi: Çil Koçyiğit, S. (2017). Hastane İşletmelerinin Maliyet Muhasebesi Sistemlerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma: Ankara İli Özel Hastaneler Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9 (3), 637-667.
Atıf gösterimi: (Çil Koçyiğit, 2017: 638)

İKİ YAZARLI MAKALE

Kaynakça Gösterimi: Uçakkuş, P. ve Çil Koçyiğit, S. (2019). Sağlık Kurumlarında Talep Tahmini: Cerrahi Gazlı Bez Üzerine Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (4), 3421-3429.
Atıf gösterimi: (Uçakkuş ve Çil Koçyiğit, 2019: 3428)

İKİDEN FAZLA YAZARLI MAKALE

Kaynakça Gösterimi: Çil Koçyiğit, S., Doğan, E. ve Sula, H. H. (2019). Hastane İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetiminin Uygulanabilirliğini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma: Ankara İli Özel Hastaneler Örneği. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi18 (56),  63-86.
Atıf gösterimi: (Çil Koçyiğit vd., 2019: 66)

TEZ

Kaynakça Gösterimi: Çil Koçyiğit, S. (2006). Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi ve Hastane Uygulaması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Atıf gösterimi: (Çil Koçyiğit, 2006: 99)

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

Kaynakça Gösterimi: Yanık, S. S. ve Çil Koçyiğit, S. (2014). Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kapsamında ISAE 3000 ve Bağımsız Güvence Raporlarının ISAE 3000 Açısından Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2014, Bursa, Türkiye, ss. 50-62
Atıf gösterimi: (Yanık ve Çil Koçyiğit, 2014: 60)

ULUSAL BİLDİRİLER

Kaynakça Gösterimi: Çil Koçyiğit, S. ve Şenay, F. (2018). 1978-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı/Bilim Dalında Muhasebe ve Finansman Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu,  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 12-14 Nisan 2018, Tokat, ss. 193-202.
Atıf gösterimi: (Çil Koçyiğit ve Şenay, 2018: 200)

WEB

Kaynakça Gösterimi: Andress, E. L. and Harrison, J. A. (2011). Food Storage for Safety and Quality: Consumer’s Guide. [Online] https://spock.fcs.uga.edu/ext/pubs/fdns/FDNS-E-119.pdf> [Erişim Tarihi: 10.12.2017].
Atıf gösterimi: (Andress and Harrison, 2011)

Kaynakça Gösterimi: http://www.istekobi.com.tr/sektorler/gida-s14/sektore-bakis/gida-b14.aspx> [Erişim Tarihi: 14.08.2017].
Atıf gösterimi: (www.istekobi.com.tr)

KAYNAKÇA

Andress, E. L. and Harrison, J. A. (2011). Food Storage for Safety and Quality: Consumer’s Guide. [Online] https://spock.fcs.uga.edu/ext/pubs/fdns/FDNS-E-119.pdf> [Erişim Tarihi: 10.12.2017].

Çil Koçyiğit, S. (2006). Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi ve Hastane Uygulaması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çil Koçyiğit, S. (2011). Hastane İşletmelerinde Finansal Performans Ölçümü Ve Türkiye Özel Hastaneler Uygulaması (2. Basım), Ankara: Gazi Kitabevi.

Çil Koçyiğit, S. (2017). Hastane İşletmelerinin Maliyet Muhasebesi Sistemlerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma: Ankara İli Özel Hastaneler Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9 (3), 637-667.

Çil Koçyiğit, S., Doğan, E. ve Sula, H. H. (2019). Hastane İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetiminin Uygulanabilirliğini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma: Ankara İli Özel Hastaneler Örneği. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi18 (56), 63-86.

Çil Koçyiğit, S., Güngör Tanç, Ş. ve Yanık, S. S. (2016). Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara Yönelik İlke Kararı” ve İlgili Denetçi Raporlarının Türkiye Denetim Standartları Açısından Değerlendirilmesi. Çalıyurt, K. (Ed.). Prof. Dr. Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe ve Finansta Güncel Konular 2016 içinde (ss. 254-267) Edirne: Trakya Üniversitesi Matbaası.

Çil Koçyiğit, S. ve Şenay, F. (2018). 1978-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı/Bilim Dalında Muhasebe ve Finansman Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu,  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 12-14 Nisan 2018, Tokat, ss. 193-202.

http://www.istekobi.com.tr/sektorler/gida-s14/sektore-bakis/gida-b14.aspx> [Erişim Tarihi: 14. 08. 2017].

Porter, J. (2015). Otel İşletmeciliği. Alatlı, A. (Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Uçakkuş, P. ve Çil Koçyiğit, S. (2019). Sağlık Kurumlarında Talep Tahmini: Cerrahi Gazlı Bez Üzerine Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (4), 3421-3429.

Yanık, S. S. ve Çil Koçyiğit, S. (2014). Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kapsamında ISAE 3000 ve Bağımsız Güvence Raporlarının ISAE 3000 Açısından Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2014, Bursa, Türkiye, ss. 50-62.