Journal of Global Food Research'teki yayın süreci, bilginin objektif ve saygılı bir şekilde geliştirilmesinin ve yayılmasının temelidir. Dolayısıyla bu süreçteki işlemler çalışmaların kalitesini artırmaktadır. Hakemli çalışmalar, bilimsel yöntemi destekleyen ve hayata geçiren çalışmalardır. Bu noktada yayın sürecine dahil olan tüm tarafların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere uyması büyük önem taşımaktadır. Journal of Global Food Research, tüm tarafların aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olmasını bekler.

Aşağıdaki etik görev ve sorumluluklar, Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından hazırlanan rehber ve politikalar ışığında yazılmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Journal of Global Food Research'e makalelerini gönderen yazarların aşağıdaki etik sorumluluklara uymaları beklenir:

Yazar(lar) özgün çalışmalarını dergiye göndermelidir. Başka çalışmalardan yararlanıyorlarsa veya kullanıyorlarsa, metin içi ve metin sonu referanslarını doğru ve eksiksiz yapmalıdırlar.
Çalışmaya entelektüel düzeyde katkıda bulunmamış kişiler yazar olarak gösterilmemelidir.
Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar çıkar çatışması veya ilişkiler içeriyorsa, bunlar açıklanmalıdır.
Makalelerinin inceleme sürecinde yazar(lar)dan ham veri sağlamaları istenebilir. Böyle bir durumda yazar(lar) bu tür veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar), kullanılan verilerin paylaşılması ve araştırılması/analiz edilmesi ile ilgili olarak katılımcıların rızasını ve gerekli izinleri aldıklarını belgelemelidir.
Yazar(lar), erken yayımlanma veya yayımlanma sürecinde olan çalışmalarında bir hata fark etmeleri durumunda dergi veya yayımcı editörüne bildirmek ve düzeltme veya geri çekme sürecinde editörlerle işbirliği yapmakla yükümlüdür.
Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla dergiye gönderemezler. Her gönderim ancak bir öncekinin tamamlanmasından sonra yapılabilir. Başka bir dergide yayınlanan bir çalışma Journal of Global Food Research'e gönderilemez.
Bir çalışmada verilen yazar sorumlulukları (ör. yazar ekleme, yazar adlarının yeniden düzenlenmesi) inceleme süreci başlamışsa değiştirilemez.

Editörlerin Etik Sorumlulukları

Journal of Global Food Research editörleri, Komite tarafından açık erişim olarak yayınlanan “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Dergi Editörleri” kılavuzlarına dayalı olarak aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olmalıdır. Yayın Etiği (COPE).

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, Journal of Global Food Research dergisinde yayınlanan her çalışmadan sorumludur. Bu bağlamda editörler aşağıdaki görev ve sorumluluklara sahiptir:

Okur ve yazarlardan gelen bilgi talebini karşılamaya çalışmak,
Derginin sürekli gelişimini sağlamak,
Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini artırmaya yönelik prosedürleri yönetmek,
Entelektüel özgürlüğü desteklemek,
Akademik bütünlüğün sağlanması,
Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden prosedürleri takip etmek,
Düzeltme veya açıklama gerektiren konularda şeffaf ve net olmak.

Okurlarla İlişkiler

Editörler, ihtiyaç duydukları tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların bilgi, beceri ve beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Editörler ayrıca yayınlanan çalışmaların literatüre katkı sağlamasını ve özgün olmasını sağlamalıdır. Ayrıca okuyuculardan, araştırmacılardan ve uygulayıcılardan alınan geri bildirimleri dikkate almalı ve açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim sağlamalıdır.

Yazarlarla İlişkiler

Editörlerin yazarlarla olan ilişkilerinde aşağıdaki görev ve sorumlulukları vardır:

Editörler, çalışmaların önemi, özgünlüğü, geçerliliği, anlatımının açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine uygunluğu hakkında olumlu veya olumsuz kararlar vermelidir.
Editörler, yayın kapsamına giren çalışmaları, çalışmada ciddi bir sorun olmadığı sürece ön inceleme sürecine almalıdır.
Editörler, çalışmayla ilgili ciddi sorunlar olmadıkça, hakemler tarafından yapılan olumlu önerileri göz ardı etmemelidir.
Yeni editörler, ciddi sorunlar olmadıkça, önceki editörün çalışmalarla ilgili kararlarını değiştirmemelidir.
“Kör Hakemlik ve Hakemlik Süreci” yayımlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerden olası sapmaları önlemelidir.
Editörler, yazarların sorularını yanıtlamak için yeterince kapsamlı bir “Yazar Kılavuzu” yayınlamalıdır. Bu kılavuz düzenli olarak güncellenmelidir.
Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim sağlanmalıdır.

Hakemlerle İlişkiler

Editörlerin hakemlerle olan ilişkilerinde aşağıdaki görev ve sorumlulukları vardır:

Editörler

Çalışmanın konusuna göre hakemleri seçin.
gözden geçirenlerin gözden geçirme sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri ve rehberliği sağlamak.
gözden geçirenler ve yazarlar arasında çatışan çıkarlar olup olmadığını gözlemleyin.
Kör incelemede gözden geçirenlerin kimliklerini gizli tutun.
Hakemleri makaleyi tarafsız, bilimsel ve nesnel bir tonda incelemeye teşvik edin.
Gözden geçirenleri performans ve zamanlama gibi kriterlere göre düzenli olarak değerlendirin.
gözden geçirenlerin performansını artıran uygulamalar ve politikalar geliştirmek.
gözden geçiren havuzunu dinamik olarak güncellemek için gerekli adımları atın.
kaba ve bilimsel olmayan incelemeleri önlemek.
yorumcu havuzunun geniş bir yelpazeye sahip olmasını sağlamak için çaba gösterin.

Yayın Kurulu ile İlişkiler

Editörler, yayın kurulu üyelerinin yayın politika ve yönergelerine uygun prosedürleri izlemesini sağlamalı, yayın politikaları ve gelişmeleri hakkında üyeleri bilgilendirmelidir. Editörler ayrıca yayın kurulunun yeni üyelerini eğitmeli ve ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler,

Yayın kurulu üyelerinin yazıları tarafsız ve bağımsız bir şekilde incelemesini sağlamak.
yeni yayın kurulu üyelerini dergiye katkıda bulunabilecek ve yeterli niteliklere sahip kişilerden seçer.
yazıları yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre incelemeye gönderir.
Yayın kurulu ile düzenli olarak iletişim kurun.
Yayın politikalarının ve derginin geliştirilmesi için yayın kurulu ile düzenli toplantılar düzenlemek.

Dergi Sahibi ve Yayınevi ile İlişkiler

Editörler ile yayıncı arasındaki ilişki, editörlerin bağımsızlığı ilkesine dayanmaktadır.

Editoryal ve Kör Hakemlik Süreçleri

Editörler, derginin yayın politikalarında belirtilen “Kör Hakemlik ve Hakemlik Süreci” politikalarına uymakla yükümlüdür. Bu nedenle editörler, her makalenin tarafsız, adil ve zamanında gözden geçirilmesini sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler, dergide yer alan makalelerin derginin yayın politikalarına ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasını sağlamalıdır.

Kişisel Bilgilerin Korunması

Editörler, incelenmekte olan çalışmalarda konu veya görsellerle ilgili kişisel bilgileri korumakla ve gönüllülerin rızasını gösteren bir belge yoksa çalışmayı reddetmekle yükümlüdür. Ayrıca editörler yazarların, hakemlerin ve okuyucuların kişisel bilgilerini korumakla yükümlüdür.

Etik Kuralları Teşvik Etmek ve İnsan ve Hayvan Haklarının Korunması

Editörler, incelenmekte olan çalışmalarda insan ve hayvan haklarını korumakla yükümlüdür ve bu tür çalışmalarda popülasyon hakkında etik ve ilgili kurul onayı olmayan deneysel çalışmaları reddetmelidir.

Olası Kötüye Kullanım ve Kötüye Uygulamaya Karşı Önlemler

Editörlerin olası suistimal ve yanlış uygulamalara karşı önlem alması gerekir. Bu tür durumlarla ilgili şikayetlerin tespiti ve değerlendirilmesinde soruşturmaları titizlikle ve objektif olarak yürütmelidirler. Ayrıca soruşturmanın sonuçlarını da paylaşmalıdırlar.

Akademik Bütünlüğün Sağlanması

Editörler, çalışmalardaki hataların, tutarsızlıkların veya yanlış yönlendirmelerin hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

Editörler, dergide yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını ve bu hakların ihlal edildiği durumlarda dergi ve yazar(lar)ın haklarını korumakla yükümlüdür. Ayrıca editörler, yayınlanan tüm makalelerin içeriğinin diğer yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi için gerekli önlemleri almalıdır.

Yapıcılık ve Tartışmaya Açıklık

Editörler

dergide yayınlanan çalışmalarla ilgili inandırıcı eleştirilere dikkat etmeli ve bu eleştirilere karşı yapıcı bir tavır içinde olmalıdır.
eleştirilen çalışmanın yazar(lar)ına cevap hakkı verir.
olumsuz sonuçlar içeren çalışmayı göz ardı etmemek veya dışlamamak.

Şikayetler

Editörler, yazarlardan, hakemlerden veya okuyuculardan gelen şikayetleri incelemeli ve bunlara açıklayıcı ve aydınlatıcı bir şekilde yanıt vermelidir.

Siyasi ve Ekonomik Kaygılar

Ne derginin sahibi, ne yayıncı ne de başka herhangi bir siyasi veya ekonomik faktör, editörlerin bağımsız karar vermesini etkileyemez.

Çatışan Çıkarlar

Editörler, hakemler ve diğer editörler arasında çıkar çatışması olabileceğini kabul ederek, makalelerin yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlanacağını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm yazıların “Blind Review” ile gözden geçirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç, objektif ve bağımsız inceleme yoluyla gizliliği sağlar. Journal of Global Food Resources'ta inceleme süreci çift kör inceleme esasına göre yürütülmektedir. Hakemler yazarlarla doğrudan iletişime geçmez, incelemeler ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte, değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör tarafından yazar(lar)a atanır. Bu bağlamda, Journal of Global Food Research için inceleme çalışması yapan hakemlerin aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenir:

Hakemler;

sadece kendi uzmanlık alanlarında inceleme yapmayı kabul ederler.
tarafsız ve gizli bir şekilde gözden geçirin.
çıkar çatışması ile karşılaştıklarını düşünürlerse dergi editörüne bildirirler ve inceleme sürecinde makaleyi incelemeyi reddederler.
İnceledikleri yazıları, gizlilik ilkesine uygun olarak, gözden geçirme sürecinden sonra imha ederler. Hakemler, gözden geçirdikleri yazıların son hallerini ancak yayınlandıktan sonra kullanabilirler.
makaleyi objektif olarak ve sadece içeriği açısından gözden geçirin ve milliyet, cinsiyet, dini ve siyasi inançlar ve ekonomik kaygıların incelemeyi etkilememesini sağlayın.
yazıyı yapıcı ve nazik bir dille gözden geçirin, düşmanlık, iftira ve hakaret içeren kişisel yorumlar yapmaktan kaçının.
incelemeyi kabul ettikleri makaleyi zamanında ve yukarıda belirtilen etik kurallara uygun olarak incelerler.

Yayıncının Etik Sorumlulukları

Editörler, Journal of Global Food Research'e gönderilen yazıların geçireceği tüm süreçlerden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik veya siyasi çıkarları göz ardı ederek karar vericiler editörlerdir.
Yayıncı, bağımsız bir editoryal karar aldırmayı taahhüt eder.
Yayıncı, bilimsel suistimal, sahtekarlık ve intihal için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Etik olmayan davranış

Journal of Global Food Research'ta yukarıda sıralanan etik sorumluluklar dışında herhangi bir etik dışı davranış veya içerikle karşılaşırsanız, lütfen editör@jogfor.org adresine e-posta göndererek dergiyi bilgilendirin.